Het bovenaanzicht van het project, volgens de plannen.
Het bovenaanzicht van het project, volgens de plannen. Foto: RMS

Geen schoonheidsprijs voor proces tot nu toe

Algemeen

BERKELLAND - Een aantal van 23 aan elkaar geschakelde vergisterkoepels met een bioraffinage-fabriek, ter grootte van tien voetbalvelden. RMS-Westreenen heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een bioraffinage voor mest van deze omvang op Industrieterrein de Laarberg in Groenlo. Het betreft hier de grootste mestfabriek van Europa. In Groenlo is men alles behalve blij met dit record. De mestvergister wordt gerealiseerd tegen de grens van de gemeente Berkelland aan. Het bestemmingsplan voor het gebied is in 2014 reeds goedgekeurd door de gemeente Oost Gelre. Ondanks dat de gemeenteraad goedkeuring verleende is de politiek in Oost Gelre wakker geschud door de onrust die in Groenlo ontstond nadat bekend werd dat vergunningaanvrager RMS– Westreenen bewust de bevolking van Groenlo en omwonenden niet heeft ingelicht over de ware omvang en inhoud van het project. Dit om onrust te voorkomen in de procedure, zo verkondigt RMS zelf in een video. Tijdens een informatieavond, 26 maart, in De Mattelier in Groenlo, waren ook bezorgde inwoners van de gemeente Berkelland aanwezig.

Ter inzage
De vergunning is onlangs in ontwerp verleend door de Provincie Gelderland. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 april 2018 tot 22 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde, in de gemeente Berkelland in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo en bij de Provincie Gelderland. Gedurende deze zes weken wordt de gelegenheid geboden zienswijzen in te dienen. De volledige vergunningaanvraag is eveneens op te vragen op de website van provincie Gelderland / Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De redactie stelde per mail enkele vragen aan het college en de raadsfracties. Van het college, van de VVD en van Gemeentebelangen bleven reacties uit, ondanks herhaaldelijke verzoeken.

Op de vraag hoe men aankijkt tegen de plannen en het proces tot nu toe, luiden de antwoorden als volgt.
Stefan Nijhuis (GroenLinks): "GroenLinks is tegen de mestvergister, omdat het geen oplossing is voor het mestoverschot. De enige oplossing daarvoor is het verminderen van het aantal dieren in de landbouw. Stoppen met huidige schaalvergroting, die een race naar de bodem is, is de enige oplossing. Dat is voor boer, milieu en dier het beste. De vergister is ook niet duurzaam, omdat de hele fabriek meer energie kost dan het oplevert. Wat het proces betreft: GroenLinks vindt dat zeker de inwoners van Beltrum en Eibergen goed voorgelicht moeten worden, zodat inwoners weten wat er gaat gebeuren."
Bennie Morsink (Ondernemend Berkelland): "Een vergistingsinstallatie is een uitkomst voor het mestoverschot en dus nodig, maar hoe het proces tot nu toe gelopen is verdient niet de schoonheidsprijs. Dit had vanaf het begin samen moeten gaan. Er zal wel wat moeten gebeuren om het mest overschot aan te pakken. Als de mensen zeggen dat er straks te veel vrachtauto-bewegingen komen, dat is flauwekul. Waar is een industrie terrein dan voor, en dat nog wel aan een grote weg gelegen. En dan het gevaar, dit zie ik niet. Er zijn meerdere plaatsen waar gas geproduceerd wordt waar ook alles veilig is."
Theo Helmers (CDA): "De CDA-fractie van Berkelland volgt de ontwikkelingen van de bioraffinage op de Laarberg nauwlettend. Op het gebied van duurzaamheid een positieve ontwikkeling. Zeker het innovatieve karakter en de winst voor het milieu zijn absolute pluspunten. De gehele Laarberg en al haar ontwikkelingen zijn een aanwinst voor Groenlo en onze regio. Hierbij is het proces van bestemmingsplannen nauwkeurig gevolgd. Overigens is dit al enkele jaren geleden ingezet."
Hans Pelle (PVDA): "Mixed feelings! Blijkbaar kan dit bedrijf zich volgens het bestemmingsplan vestigen en zal het uiteraard moeten voldoen aan alle regels op het gebied van veiligheid en milieu. Als dat het geval is, dan is er weinig kans om dit tegen te houden. Wat ons betreft hoeft dit bedrijf er niet te komen en zien wij veel liever dat de boeren overgaan op 'duurzaam boeren'. De veestapel moet nog aanzienlijk inkrimpen in Nederland en in Berkelland zal het aantal agrariërs nog verder inzakken."
Erik Slotboom (D66): "In grondhouding kijken wij als D66 positief naar dergelijke plannen. Mestvergisting levert een positieve bijdrage aan de verduurzaming van de energieproductie en het wegwerken van het mestoverschot. Daarnaast is de Laarberg ook juist opgezet om zwaardere industrieën een plek te geven in onze regio, en is in het bestemmingplan van 2014 aan mestvergisting ruimte aan gegeven door de Gemeenteraad van Oost Gelre. Natuurlijk delen wij de zorgen van de omwonenden met betrekking tot aan-/afvoerbewegingen en andere overlast. In ons dichtbevolkte land moet hier serieus mee omgegaan worden. Over de uitvoering en financiering van de mestvergister hebben wij nogal wat vraagtekens. Mestvergisting op deze schaal is elders nog niet in werking, en de financiering voor een gezonde exploitatie is nogal ondoorzichtig."

Op de vraag of de raadsfracties gedetailleerd op de hoogte zijn, zijn de antwoorden wisselend. GroenLinks en PvdA geven aan globaal op de hoogte te zijn, en ook het CDA en D66 zijn op de hoogte. Volgens Ondernemend Berkelland ontbreken de exacte gegevens over de omvang.
De politieke partijen geven zonder uitzondering aan de zaken te blijven volgen en te willen zorgen dat de inwoners van Berkelland goed geïnformeerd worden. PvdA en D66 benadrukken dat de gemeente Oost Gelre in dit geval de verantwoordelijke gemeente is. De partijen onderhouden deels contacten met partijgenoten in Oost Gelre.
Tegenstanders, verenigd in de groep Megamestvergister Groenlo NEE, zijn een petitie gestart tegen de mestvergister.


www.laarberg.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede