Najaarsnota Berkelland sluit met positief resultaat van 69.000 euro

BERKELLAND - De najaarsnota sluit met een positief resultaat van 69.000 euro. In dit resultaat is het nadeel van het sociaal domein zoals afgesproken verrekend met de reserve nadelen decentralisaties. Het resultaat dat overblijft, is het gevolg van enkele grote ontwikkelingen. De belangrijkste zijn meevallers bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en extra lasten als gevolg van de vertrekregeling voor het personeel.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft alsnog het rekeningresultaat over 2017 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Eerder was er sprake van dat de SDOA het rekeningresultaat zelf zou gebruiken voor ontwikkeling. Daarnaast ziet de gemeente door een verbeterde economie dat de lasten afnemen. Zowel aan de kant van de bijzondere bijstand als aan de uitkeringskant. Aan de uitkeringskant zelfs zoveel dat verwacht wordt dat Berkelland ook overhoudt op de rijksbijdrage.

Aan de andere kant is er sprake van hogere lasten door het succes van de vertrekregeling voor medewerkers. Een regeling op 3 februari 2015 vastgesteld door het college, die er toe moest bijdragen, om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken. Dit is door de regeling goed gelukt zonder gedwongen ontslagen. Het nadeel dat nu ontstaat, was niet voorzienbaar op basis van het gebruik van de vertrekregeling tot en met begin 2018.

Naast de bovengenoemde resultaten volgen hierna kort enkele voor- en nadelen.

Nadelen
Sociaal domein
De ontwikkeling sociaal domein kost 3.146.759 euro, dat wordt gedekt uit reserve nadelen decentralisaties. De lijn die eerder al zichtbaar werd zet zich door. Vooral op het gebied van de jeugdzorg. Daarnaast ziet Berkelland dat de lasten toenemen voor HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage) en VTNOG (Veilig Thuis Noord Oost Gelderland). Ook de laatste ontwikkelingen over de lasten van ZOOV en de PGB's (Persoons Gebonden Budgetten) zijn meegenomen, evenals een nieuwe inschatting over de eigen bijdrages.

Vertrekregeling
De op 3 februari 2015 vastgestelde vertrekregeling om de organisatie slanker, daadkrachtiger en flexibeler te maken is een succes gebleken. De gemiddelde leeftijd is gedaald. Door het bijstellen van de formatieomvang leidt de vertrekregeling echter wel tot een eenmalig nadeel.

Algemene uitkering
Het Rijk geeft minder uit. Dit werkt door in de algemene uitkering, wat een nadeel van ruim 600.00 euro oplevert. De hoogte van de algemene uitkering hangt namelijk af van de Rijksuitgaven.

Wachtgeldverplichtingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Dit leidt tot wachtgeldverplichtingen ter grootte van 386.000 euro. Deze zijn niet begroot.

Voordelen
SDOA en rijksuitkering
De bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Dat komt deels doordat het rekeningresultaat van de SDOA over 2017 alsnog is uitgekeerd aan de gemeenten (€ 638.000). Daarnaast zien we een veel minder gebruik van de bijzondere bijstand en een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarbij komt ook dat de rijksuitkering hoger is dan verwacht. Dat levert een voordeel op van 1.576.000 euro.

Verkoop panden
De verkoop van een pand dat niet meer in gebruik was bij de gemeente, levert een eenmalig voordeel op van 442.600 euro.

Sociaal domein
De bijdrage van het Rijk voor het sociaal domein is naar boven bijgesteld met 339.241 euro.

Btw-teruggave sport
Over de jaren 2010 – 2015 heeft Berkelland 236.800 euro btw terug ontvangen op de buitensportaccommodaties.

Meer berichten