Gemeenschapsraad en OVN reageren op bedenkingen van college in kwestie Russchemors

NEEDE - De gemeenschapsraad Neede en de Ondernemersvereniging Neede hebben met een brief aan alle raadsfracties gereageerd op de wensen en bedenkingen van het college van B&W inzake het initiatiefvoorstel over de ontsluiting van industrieterrein De Russchemors. Hieronder leest u de tekst van die brief.

Aan alle raadsfracties van de Gemeente Berkelland.

Vanuit de Gemeenschapsraad Neede (GRN) en de Ondernemersvereniging Neede (OVN) reageren wij middels deze brief op de wensen en bedenkingen van het College van Burgemeester en Wethouders, inzake het initiatiefvoorstel met betrekking tot de ontsluiting industrieterrein De Russchemors.

In de zienswijze van het college wordt voorbij gegaan aan de belangen van de aanwonenden van de Haaksbergseweg en de Oude Eibergseweg. In verband met de aanleg van de N18 is de Haaksbergseweg verbreed. Hierdoor is er momenteel al sprake van extra verkeer (door de provincie en de gemeente altijd zelf aangegeven). De oplossing aangedragen in het initiatiefvoorstel geeft enige verlichting. Door het destijds aanpassen van de geluidsnormen, voldoet de huidige weg volgens de provincie aan de normen. De aanwonenden ondervinden echter al jaren overlast van verkeersgeluid en uitlaatgassen. De overlast zal alleen maar toenemen, mede door de toename van het optrekkende vrachtverkeer. Het verkeersgeluid en de uitstoot van uitlaatgassen op de Oude Eibergseweg zal ook fors toenemen. Met name tijdens de spitsuren; door stilstaand vrachtverkeer en de toename van woon-werkverkeer ter hoogte van de aansluiting op de N315 (Haaksbergseweg). In uw veronderstellingen wordt niet meegenomen, dat het sluipverkeer richting Rietmolen via de Oude Eibergseweg en Achterste Russchemorsdijk zal toenemen. Hierdoor zal op deze wegen de verkeersonveiligheid toenemen (bestaande fietsknooppuntroutes). De aanleg van een nieuwe weg heeft minimale effecten op het buitengebied, omdat de ontsluiting grotendeels over een reeds bestaande asfaltweg (Achterste Russchemorsdijk) en een bestaande zandweg gaat. De investering in de voorgestelde ontsluiting komt zeker ten goede van de leefbaarheid van het totale gebied en vooral voor de bewoners aan de Oude Eibergseweg, kruising N315/Oude Eibergseweg en de Haaksbergseweg. Verkeersveiligheid In de verkeersmodellen en tellingen wordt rekening gehouden dat 1/3 van het verkeer op de kruising N315/Oude Eibergseweg van of naar Haaksbergen komt/gaat en dat toename van de verkeersdrukte wordt verwacht op de Stationsweg en de Parallelweg. Een onjuiste aanname. Nagenoeg al het verkeer, zeker het vrachtverkeer, zal de kruising N315/Oude Eibergseweg gaan gebruiken om richting Haaksbergen of richting Borculo te gaan. Bezoekend en vertrekkend verkeer naar het huidige bedrijventerrein Wheemergaarden zal niet de "ontsluiting" Stationsweg gaan gebruiken, omdat men via de N315 meer snelheid kan maken en meer ruimte heeft. Dit zal nog extra impuls krijgen wanneer de doorstroom naar de N315 beter is ingeregeld. Het verkeer richting Eibergen via de Eibergseweg zal sluipverkeer of bestemmingsverkeer betreffen en in aantal sterk afnemen. De verkeerstroom gaat zich concentreren op de kruising N315/Oude Eibergseweg. Met de komst van Russchemors zal dit toenemen met het gevolg dat
de volledige ontsluiting van de beide industrieterreinen zich concentreert op de genoemde kruising. De toename op de Stationsweg (9%) en Parallelweg (west 11% en oost 24%) zijn van dien aard, dat zelfs, al zou het kloppen, dit nog niet erg is. De Parallelweg kan deze verkeerstoename aan. Leerlingen van het onderwijsplein hoeven geen gebruik te maken van de weg, uitgezonderd het oversteekpunt voor de leerlingen vanuit Eibergen. De geringe toename op de Stationsweg leidt tot een afname op de Nieuwstraat en de Haaksbergseweg en daarmee tot een betere verdeling van de verkeersdruk. De Stationsweg is veel breder en verkeersvriendelijker ingericht dan de smalle Nieuwstraat met bebouwing dicht op de weg. Verbetering bereikbaarheid/ vestigingsklimaat De Ondernemers Vereniging Neede (OVN) en Platform B.V. Berkelland vormen voor de gemeente de gesprekspartner betreffende deze zaken. De OVN herkent zich niet in het beeld dat de situatie niet zodanig slecht is dat op korte termijn geen ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. De OVN spreekt regelmatig met alle ondernemers over hun transportbehoefte. De ondernemers die te maken hebben met groot en zwaar transport hebben wij nogmaals bevraagd en vinden het allemaal lastig en vaak onveilig om de bedrijven goed te bereiken. Een rechtstreekse aansluiting op de N315 buiten de kern is daarom noodzakelijk voor een toekomstbestendige Wheemergaarden. Ook is door een aantal ondernemers aangegeven dat groei van hun bedrijf en daarmee de bedrijfsruimte noodzakelijk is. Een uitbreiding van het plan Russchemors past nu al in deze ontwikkeling en variant A biedt in dit kader de beste en veiligste ontsluiting. De nieuwe N18 brengt ons nu al meer ondernemers. Met de extra ontsluiting en daarmee de mogelijkheid tot nog meer groei van ons industriegebied staat de deur volledig open voor de komst van nog meer bedrijven. Ook met het oog op de toekomst als de Russchemors ter zijner tijd vol is. Economische ontwikkeling Door de komst van meer bedrijven in Neede zal de vraag naar woningen in Neede en Berkelland toenemen. Wellicht zullen hoger opgeleiden in deze regio blijven of zich hier zelfs gaan vestigen. Dit gebeurt alleen indien het juiste type bedrijven zich hier zal gaan vestigen. De gemeente Berkelland heeft met de provincie haar visie op woningen al positief aangepast. Het is daarom nu tijd om deze visie ook door te voeren op onze industrieterreinen. Mede daar de woonvisie nauw verbonden is en afhankelijk is van de economische groei van Neede. Conclusie Wij delen de conclusie van het college niet dat de verkeersveiligheid zal verslechteren, als de voorgestelde ontsluiting wordt gerealiseerd. Het Platform B.V. Berkelland ondersteunt het initiatiefvoorstel en deelt onze toekomstvisie.

Met een vriendelijke groet,

Namens Ondernemers Vereniging Neede
Richard Grevelink, voorzitter

Namens Gemeenschapraad Neede
Inus Westhoff, voorzitter

Meer berichten