Politieke integriteit

Update 2.7

De Laarberg
Onlangs lazen we dat de regionale industrieterreinen willen uitbreiden. De vraag naar dit soort bedrijfsterreinen neemt nog steeds toe. In dat kader is het vreemd dat er op de Laarberg nog steeds een terrein van meer dan 20 hectare al jaren ligt te wachten op een zinvolle invulling. Het ambitieuze Bio-Based Transitie park is helaas mislukt en over een nieuwe bestemming van dit terrein horen we niets.

Struisvogels
In onze update 2.2 hebben wij al eens aandacht gegeven aan dit onderwerp. In april hebben wij een brief naar de gemeenteraad van Berkelland en Oost Gelre gestuurd met een verzoek om het bestemmingsplan Bio-Based Transitie park op de Laarberg te herzien en wel zodanig dat dit opnieuw beschikbaar komt voor industriële ontwikkelingen. Behalve het uiterst twijfelachtige megamestvergisterproject zijn er nog steeds geen verdere plannen voor dit terrein. Tot onze teleurstelling hebben we tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie ontvangen op ons schrijven. Ook hebben we tot onze spijt moeten constateren dat beide gemeenteraden het niet nodig vonden dit, niet onbelangrijke punt, opnieuw te agenderen. In goed Nederlands heet dat struisvogelpolitiek.

Lokale politieke spelletjes
Er zijn al lange tijd vermoedens van politieke beïnvloeding en sturing in het RMS dossier. We zien vreemde zaken en beslissingen die daarop wijzen. Ook al schuiven de lokale bestuurders alle verantwoordelijkheid voor alles wat de RMS megamestvergister betreft op de provincie af, wij weten dat er formeel en informeel wel degelijk overleg plaatsvindt en dat de informatieverstrekking richting de gemeenteraad te wensen overlaat.

Informatie achterhouden
Het is ongelooflijk maar waar, maar wij hebben als eerste de informatie naar buiten gebracht dat RMS in een overnametraject zit met WindVision. B&W Oost Gelre beschikte sinds begin van dit jaar ook al over deze belangrijke informatie maar vond het niet nodig de raad daarover volledig te informeren. Recent aanvullende vragen van de raad omtrent het overnameplan van WindVision werden door B&W opnieuw summier en ontwijkend beantwoord. Op onze website kunt deze recente vragen en antwoorden nalezen.

Provinciale politieke spelletjes
Ook op provinciaal niveau zijn er redenen om te twijfelen aan een objectieve, puur zakelijke beoordeling van het RMS megamestvergister-dossier. De verantwoordelijke voor alle grote mestvergistingsdossiers in Gedeputeerde Staten Gelderland was tot begin vorig jaar nog prominent bestuurslid van Groen Gas Nederland, een organisatie die onder andere lobbyt voor mestvergisting. Belangenverstrengeling in overheidsfuncties is niet verstandig. En dit soort bestuurders moet dan een objectieve afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke belangen die spelen bij mestvergistingsprojecten? Dat lijkt ons een nogal optimistische gedachte.

Onderste steen boven
Rondom het hele RMS-project hangt een luchtje van onethische politieke sturing en beïnvloeding. Tot nu toe kunnen we dit nog niet staven met harde bewijzen maar we blijven verder zoeken. We zullen niet schromen om misstanden aan de kaak te stellen. Ook al worden we stelselmatig genegeerd door provinciaal en lokaal bestuur, er komt een dag dat ze daar spijt van krijgen.


www.MegaMestVergisterGroenloNEE.nl

www.facebook.com/megavergister

@megavergister

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden