De bijeenkomst vorig jaar bij een bedrijf op de Hupselse es. Foto: Rob Stevens
De bijeenkomst vorig jaar bij een bedrijf op de Hupselse es. Foto: Rob Stevens

Zonneveld op Hupselse es

Economie

EIBERGEN - Net voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar verzamelden de bewoners van de Hupselse es zich op het erf van de familie Woertman aan de Borckinkweg. De buurt had de pers uitgenodigd en fractieleden van de Berkellandse gemeenteraad. Waarom die bijeenkomst? Omdat er niet ver van het erf van Woertman plannen waren voor een zonnepark. En daar was niet iedereen blij mee. Maar het zonneveld komt er toch.

Door Rob Stevens

Volgens de aanwezigen zou het zonneveld een aantasting betekenen van het woongenot en de leefbaarheid van de Hupselse es. Met de steun van (toekomstige) raadsleden hoopten zij de aanleg van het zonneveld te kunnen tegenhouden. Die hoop blijkt ijdel. Solarfields Projecten B.V. heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een zonneveld van negen hectare, op een perceel met een totaal oppervlak van ongeveer dertien hectare, nabij Groenloseweg 34 in Eibergen.

Solarfields Projecten heeft daarvoor een omgevingsvergunning voor dertig jaar aangevraagd. Die aanvraag past niet in het bestemmingsplan. Dus is er een aanpassing nodig. Van 28 juli tot en met 7 september 2022 lag het ontwerp ter inzage. Daarop zijn zes reacties van omwonenden gekomen. Zij komen met een aantal bezwaren die te maken hebben met onder meer de kwaliteit van het landschap, de waterhuishouding en brandveiligheid.

Voor de gemeente zijn het geen argumenten af te zien van vergunningverlening. Er is gekozen voor een landschappelijke inpassing van het zonnepark. Het park zal nauwelijks zichtbaar zijn, mede door nieuwe aanplant. De natuurwaarde zou er zelfs mee aan kracht winnen. Zichtlijnen blijven behouden. Een en ander is mede in overleg met omwonenden ingevuld. De gemeente heeft namelijk als eis dat de aanvrager bij dit soort projecten omwonenden bij het proces betrekt. Solarfield heeft dat volgens de gemeente naar behoren gedaan. De participatie houdt ook in dat ongeveer de helft van het zonnepark lokaal in eigendom komt. Hoe dat concreet vorm krijgt, wordt pas uitgewerkt als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.

Wat voor de één een last is kan voor de ander een lust zijn. Voor veel agrariërs is de toekomst ongewis. Dan kan een zonneveld dat op hun grond wordt gepland een financiële uitkomst zijn en een nieuw bestaansperspectief bieden. Voor de eigenaar van het perceel waar dit zonneveld komt, is dat ook het geval.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede