Er moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheid van zonnepanelen op daken. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Er moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheid van zonnepanelen op daken. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Foto:

Gelderse landbouwpartners ondertekenen manifest tegen zonnevelden

Landbouw

REGIO - Vier organisaties in Gelderland ondertekenden deze week het manifest ‘Begrazen in plaats van beglazen’. De vier LTO Noord-afdelingen in de Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Gelders Agrarisch Jongeren Kontact en de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek zijn zeer betrokken bij het unieke Gelderse Landschap. Ze maken zich zorgen over de onnodige en ongewenste ontwikkeling van zonnevelden.

Ria Wolters van LTO-afdeling Achterhoek Noord: “Zonnevelden tasten het landschap, de bodem en de landbouwstructuur aan. We zien deze ontwikkeling als volkomen haaks op de brede regionale samenwerking op duurzaam bodembeheer en verduurzaming van de landbouw en groene ruimte. We pleiten voor een betere integrale ruimtelijke afweging en actief beleid gericht op het verwerkelijken van de zonneladder.”

Zonneladder weinig toegepast
De zonneladder, waarbij eerst gekeken wordt naar zonnepanelen op daken, dan op incourante stukken grond en pas als laatste op landbouwgrond, wordt breed gedragen. Maar in de praktijk komt er weinig van terecht. De (onjuiste) aanname dat de doelstellingen zonder de inzet van zon op landbouwgrond niet kunnen worden gehaald, leidt ertoe dat de optie op landbouwgrond in te veel RESsen en Gemeentelijke kaders open blijft staan. “De door subsidie kunstmatig gecreëerde enorme verdienpotentie leidt tot een ware run van investeerders op het verkrijgen van vergunningen voor zonnevelden. Terwijl de inspraakprocedures nog lopen is inmiddels ongeveer de halve opgave voor zonne-energie in de Achterhoek al vergund! Deze grootschalige zonnevelden resulteren bovendien in grootschalige subsidie-export en staan haaks op doelstellingen rond lokaal eigenaarschap en betrokkenheid.”

Integraal plan
De partijen bieden aan om binnen zes maanden een integraal plan te ontwikkelen voor maximaal zon op dak en zon op boerenerf, een plan van aanpak voor maximale reductie emissie broeikasgassen uit de agrosector en een plan van aanpak voor maximale CO2-opslag in de agrosector.

Moratorium op zonneparken
Als voorwaarden stellen de partijen hierbij dat er een moratorium (verschuiving naar een later tijdstip, red.) door gemeenten komt op het vergunnen van zonneparken. Daarnaast moeten overheden prioriteit en budget (bijvoorbeeld voor realisatie netcapaciteit) geven voor zon op dak en no-regret locaties op boerenerf. De zonneladder moet leidend worden en er moet budget beschikbaar komen voor planvorming en subsidies en netcapaciteit voor realisatie zon op dak. “Vanuit de landbouw staan wij klaar om maximaal bij te dragen aan het realiseren van de energietransitie middels zon op dak en op het erf!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede