De monumentale rode beuk op de begraafplaats aan de Borculoseweg Eibergen. Foto: Rob Stevens


De monumentale rode beuk op de begraafplaats aan de Borculoseweg Eibergen. Foto: Rob Stevens

Bomenverordening: Mag je bomen maar zo kappen? Nee!

Natuur

BERKELLAND - Een van de aantrekkelijkste kanten van de Achterhoek is haar coulisselandschap. De houtwallen en erfbeplanting zijn daarin belangrijk. Er zijn bomen die het moeilijk hebben met de klimaatverandering, bijvoorbeeld de beuk. Daarvan heeft Berkelland er relatief veel binnen haar gemeentegrenzen. Maar ook houtkap is een bedreiging. Genoeg redenen voor de gemeente om zorgvuldig met bomen te zijn. De bomenverordening 2023 is daarvoor een belangrijk instrument.

Door Rob Stevens

De verordening is bedoeld voor de bescherming van het landschap en landschappelijke elementen. Tegelijkertijd wil de gemeente met de nieuwe verordening niet alleen het landschap beschermen maar juist ook in contact komen met bewoners, die af willen van sommige bomen of beplanting. Daarom wordt de drempel tot een aanvraag of advies verlaagd. De aanvangskosten (leges) voor een kapvergunning worden nu 25 euro per boom met een maximum van 100 euro per aanvraag. Bij het opstellen van de vernieuwde ordening zijn diverse organisaties en personen betrokken waaronder ambtenaren, bewoners, LTO, de bomenstichting en de Vereniging Kleine Kernen. De verwachting op basis van de ervaring van voorgaande jaren is dat ongeveer honderd kapvergunningen per jaar binnen komen.

Wethouder Arjen van Gijssel zegt dat het met het opstellen van de bomenverordening zoeken is naar balans. Van Gijssel: “Het is zoeken naar een goed evenwicht tussen een goed gesprek met allerlei belanghebbenden en regelgeving.”

Voor bomen binnen de bebouwde kom is de regel dat alleen voor de kap van bomen op de ‘Bijzondere bomenlijst’ een vergunning moet worden gevraagd. Buiten de bebouwde kom is er onderscheid tussen erven en tuinen en het overige landschap. Voor tuinen en erven geldt dezelfde verordening als die binnen de bebouwde kom. Ook hiervoor geldt een ‘Bijzondere bomenlijst’. Staat een boom op de lijst dan moet een vergunning worden gevraagd. Bewoners houden op die manier enige vrijheid in het beheer van het groen in hun tuin en op hun erf.

Voor het buitengebied geldt de regel dat voor bomen met een stamdiameter van 10 centimeter op 1,3 meter hoogte een vergunning nodig is als men deze wil kappen of snoeien. Bij het verlenen van een vergunning, kan het zijn dat de aanplant van een aantal vervangende bomen verplicht wordt. Afhankelijk van de dikte van de boom kan dat variëren van een herplant van één tot vier bomen per gekapte boom.

Voor de kap van dode bomen is geen vergunning nodig. Hier geldt alleen een (gratis) meldingsplicht. Ook voor het kappen van de exoot Amerikaanse vogelkers is zo’n melding voldoende. Voor veel beheermaatregelen blijven er diverse uitzonderingen, onder bepaalde voorwaarden mag zonder vergunning worden gedund en gesnoeid.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede