De St. Jozefschool en St. Caeciliakerk in Rietmolen. Foto: Rob Weeber
De St. Jozefschool en St. Caeciliakerk in Rietmolen. Foto: Rob Weeber

College besluit tot renovatie Sint Jozefschool Rietmolen

Onderwijs

RIETMOLEN – Het vraagstuk rond de Sint Jozefschool in Rietmolen speelde al langer. De school zat te ruim in het jasje en men wilde bovendien een ombouw naar een Integraal KindCentrum (IKC), inpassing van de buitenschoolse en peuteropvang. Naast het gebouw staat een ander gebouw dat ook al langer kamp met de bezetting, de St. Caeciliakerk, Rijksmonument. Daarom stelde de gemeente in eerste instantie een verkenner aan die met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beide gebouwen, in overleg zou gaan met betrekking tot een mogelijke, gezamenlijke oplossing.

Door Rob Weeber

Er lagen twee opties op tafel. Vanuit de kerk opteerde men voor integratie van de school in het kerkgebouw en vanuit de school was de wens van het bestuur, de Stichting Keender, een ‘passende jas’ met renovatie van het huidige schoolgebouw. “Na lang heen en weer gepraat te hebben echter, bleek dat men er samen niet uitkwam en dus hebben wij als college een besluit genomen ten gunste van de visie van het schoolbestuur”, licht wethouder Gerda ter Denge het besluit toe. “Uiteindelijk kun je zo’n proces niet oneindig voort laten slepen. Ook geldt dat we de school niet kunnen dwingen tot verhuizing. De school was aan technische renovatie toe en als gemeente hebben wij de plicht om in het kader van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Verordening voorziening huisvesting onderwijs uit 2019 voor passende huisvesting te zorgen.”

De keuze van het schoolbestuur is mede uit financieel oogpunt gemaakt. Met de huidige grootte van het schoolgebouw maakt men ‘een stevig verlies, 16 procent’, op de exploitatie. Na renovatie, waarbij de school 50 procent verkleind wordt, verwacht men een sluitende begroting. Een tweede aarzeling kwam voort uit de angst voor exploitatieverlies na intrek in het kerkgebouw. Er zou teveel loze ruimte overblijven na inpassing van de school. Mogelijk zou dat zelfs het voortbestaan van de school in gevaar brengen. Bovendien zou het toezicht op de kinderen tijdens het buitenspelen minder makkelijk zijn. De gemeente begrijpt de teleurstelling aan de kant van de kerkgemeenschap, maar koos dus voor voortvarendheid. “Te lang uitstel was niet in het belang van het onderwijs. Voordeel van deze keuze is ook dat we ervaring hebben met een dergelijke renovatie. Het schoolbestuur is bouwheer, wij zien er alleen op toe. Bovendien hebben we geen wijziging bestemmingsplan nodig en blijven wij de economisch eigenaar van grond en gebouw. Bijgevolg kan er, bij goedkeuring door de raad, dit jaar al gestart worden met het traject. De verwachting is dan dat de afronding in 2023 plaatsheeft.”

Voorbereidend was al onderzocht bij het Gelders Genootschap of de kerk als Rijksmonument een school zou kunnen herbergen. Ook de opheffing van de eredienst was aangekaart bij het bisdom. Mogelijk zou deze dan vervroegd moeten worden. Feit is dat als de raad instemt, men nu op zoek moet naar een andere invulling van het Rijksmonument. Op voorhand staat de gemeente niet onwillig tegen transformatie naar woningen. Daar zijn zelfs subsidiemogelijkheden voor. Een en ander echter zal nader onderzocht moeten worden.

De totale stichtingskosten voor de school worden geraamd op een bedrag van 1.345.740 euro, inclusief btw, waarvan de gemeentelijke bijdrage 1.025.856 euro bedraagt. De kapitaalslasten voor deze investering is in de meerjarenbegroting 2022-2026 opgenomen. De Stichting Keender heeft een eigen bijdrage van 150.000 euro.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede