Wethouder Hans van der Noordt. Foto: Guido Bogert Fotografie

Wethouder Hans van der Noordt. Foto: Guido Bogert Fotografie

Guido Bogert Fotografie

Berkelland kan de begroting nog steeds sluitend houden

Politiek

BORCULO - De begroting van de gemeente Berkelland voor komend jaar is sluitend en ook de meerjarenbegroting laat nog een positief saldo zien. Dat schrijft wethouder Hans van der Noordt in het gemeentelijk persbericht over de begroting van Berkelland voor 2023. Het is de eerste begroting van het in juni geïnstalleerde college met wethouders van CDA, PvdA, VVD en D66. De gemeenteraad vergadert er op 8 november over.

Door Rob Stevens

Dit geluid was in voorgaande jaren ook te horen maar het woordje ‘nog’ geeft nu wel een onzekerheid aan. De gemeente is sterk afhankelijk van het budget van de landelijke overheid. Volgens verwachting neemt dat na 2026 aanzienlijk af. Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het Gemeentefonds. Het verdeelmodel waarop de landelijke overheid het Gemeentefonds baseert wordt de komende jaren herzien. Het oude systeem is te ingewikkeld en ondoorzichtig geworden.

Vertrouwen
De slogan waarop de partijen elkaar hebben gevonden in het coalitieakkoord is: Wederzijds Vertrouwen. De komende raadsperiode wordt gewerkt aan vertrouwen en contact, tussen inwoners en gemeente, tussen raad, college en ambtelijke organisatie. In de begroting zijn de ambities van het coalitieakkoord opgenomen. De coalitie heeft acht miljoen euro beschikbaar voor investeringen in dat licht. Dat wordt besteed over de hele breedte van het takenpakket.
Daarvan profiteert onder meer het in 2019 gestarte Berkellands Noaberfonds. Portefeuillehouder en burgemeester Joost van Oostrum vertelt dat dit fonds wordt gecontinueerd. Er is drie ton beschikbaar voor de komende vier jaar. Inwoners kunnen bij het fonds een subsidieaanvraag doen voor een goed idee dat draagvlak heeft en dat de leefbaarheid in Berkelland ten goede komt.
Wethouder Betsy Wormgoor maakt zich sterk voor het sociaal domein, met veel aandacht voor preventie en projecten en initiatieven die de instroom naar reguliere (medische) zorg moet intomen. In dat licht krijgt ook Eibergen een vestiging van Jimmy’s. Het is de plek waar de jeugd haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen en jongeren elkaar helpen op weg naar werk.

Energietoeslag
Een aandachtspunt voor Wormgoor wordt het feit dat in Berkelland relatief weinig inwoners gebruik maken van de energietoeslag. Van de 1900 huishoudens die hiervoor in aanmerking komen heeft zich nog maar 73 procent zich aangemeld. In de portefeuille van wethouder Teselink is aandacht voor verbetering van het wegennet. In de recreatiesector is extra inzet op een verbeterde samenwerking van lokale ondernemers om meer samenhangend beleid te ontwikkelen. De regiocoördinator krijgt daarin een rol.
Wethouder Arjen van Gijssel meldt dat er regionaal achtduizend nieuwe woningen zijn gepland, wat voor Berkelland ook een fikse plus met zich meebrengt. Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen, in de grote én de kleine kernen. De beschikbare capaciteit in de uitvoering is echter wel een punt van aandacht. Een van zijn grootste uitdagingen zijn de vraagstukken op het gebied van stikstof, water en droogte. En daarmee samenhangend, de transformatie in de agrarische sector. Er wordt veel geld ingezet voor het herplanten van bomen en diverser maken van het bomenbestand.
Wie de hele programmabegroting 2023 wil inzien kan daarvoor terecht op de gemeentelijke website.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Eibergen Neede