Locatie Vogelenzangstraat waar een nieuw wijkje gaat verrijzen. Foto: Rob Stevens
Locatie Vogelenzangstraat waar een nieuw wijkje gaat verrijzen. Foto: Rob Stevens

Nieuwbouw aan
Vogelenzangstraat

Nieuwbouw aan
Vogelenzangstraat

EIBERGEN - Daar waar nu in Eibergen nu nog een ongerept stukje weiland ligt, komt een nieuw wijkje. Een zogenaamd wooncollectief. Als alles volgens plan verloopt komen er in de hoek van de Vogelenzangstraat en het fietspad over de voormalige spoorbaan, een twintigtal woningen. Waarvan elf voor zogenaamde starters. Wethouder Van der Neut ondertekent in dat verband namens de gemeente een provinciale subsidieaanvraag. 

Door Rob Stevens 

De handtekening van de wethouder is nodig omdat de initiatiefnemers een beroep doen op de Regeling Collectieve Wooninitiatieven van de provincie Gelderland. De regeling maakt de gemaakte kosten voor het oprichten van een collectief wooninitiatief subsidiabel. In dit stadium van het proces mist de groep de noodzakelijke kennis en kunde en heeft daarom een externe begeleider nodig. Ook de kosten voor het laten opstellen van een duurzaam projectplan met een conclusie over de haalbaarheid van het project zijn subsidiabel. Daarnaast is het sinds november 2020 mogelijk om een renteloze lening af te sluiten voor kosten die al vòòr realisatie gemaakt worden om het plan verder ter ontwikkeling te brengen. De lening is alleen voor woningbouwprojecten waarvan de haalbaarheid is aangetoond in een duurzaam projectplan dat samen met de procesbegeleider is opgesteld.
Het collectieve wooninitiatief aan de Vogelenzangstraat is een samenwerkingsverband met een hoge mate van participatie tussen particuliere eigenaren en een collectieve woongroep. Er is sprake van een klimaat-adaptieve en duurzame inrichting waarbij de bewoners zorgdragen voor het beheer. Collectieve wooninitiatieven zijn een nieuwe trend aan het woningbouwfirmament. Particuliere initiatiefnemers bouwen samen en naar eigen wens hun woningen om er zelf te gaan wonen en zo hun buurt vorm te geven. Deze vorm van woningbouw sluit aan bij provinciale visie om woonconsumenten zo veel mogelijk keuzevrijheid te bieden op de woningmarkt.