Berkelland krijgt een Naoberfonds

De jeugdtuin in Eibergen schafte materialen en gereedschappen en materialen aan met geld uit burgerinitiatief, dat nu wordt omgezet naar een Naoberfonds. Foto: Rob Weeber
De jeugdtuin in Eibergen schafte materialen en gereedschappen en materialen aan met geld uit burgerinitiatief, dat nu wordt omgezet naar een Naoberfonds. Foto: Rob Weeber

BERKELLAND - Dinsdag 6 november stond de begroting voor 2019 op de agenda van de raad van Berkelland. Een avond waarbij diverse moties en amendementen werden ingediend. Waaronder over de oprichting van een Naoberfonds, ter vervanging van de huidige Subsidieregeling Burgerinitiatieven. De huidige regeling subsidieert kleinschalige initiatieven van beperkte omvang tot een maximum van vijfduizend euro. Het totaalbudget bedraagt 25.000 euro. Met de inzet van vrijwilligers is zo de afgelopen jaren met deze regeling meer gerealiseerd dan anders met dezelfde middelen mogelijk was geweest.

Door Rob Stevens

Het initiatief kwam van D66 en PvdA. Het Naoberfonds is bedoeld voor heel Berkelland. Niet kleinschalig wijkgebonden, zoals de regeling die ze beoogt te vervangen. Wethouder Anjo Bosman blijkt niet onwelwillend maar vond toch dat beter eerst de evaluatie van de huidige regeling burgerinitiatieven afgerond kon worden. Boxem van de VVD vroeg de wethouder of de evaluatie niet wat vervroegd kon worden om zo het Naoberfonds eerder te kunnen inzetten. De VVD kijkt positief tegen het initiatief aan. En ook andere partijen zien er wel een mogelijkheid in om zo de betrokkenheid van burgers bij beleid te vergroten. Daar hoort ook uitbreiding van het fonds bij. Op de vraag van Boxem aan Boer van D66 aan welk bedrag hij dacht antwoordde deze: "In eerste instantie, een ton." Jolande Kuipers van D66 bracht nog een document in met het thema 'hoe te voorkomen dat goedbedoelde initiatieven 'stuk-gekaderd en -geëvalueerd' worden'. Dat er vertrouwen aan de burgers gegeven moet worden, dat vrijwilligers capabele burgers zijn. De tekst bleek afkomstig uit het coalitieprogramma van de partij van de wethouder: Gemeentebelangen.
Tijdens het debat bleken de partijen het eigenlijk wel eens: dat Naoberfondfonds moet er komen. Inclusief een commissie van burgers die gaat over het wel of niet honoreren van aanvragen. In de gemeenten Gouda en Doetinchem zijn daar ook positieve ervaringen mee opgedaan. Wethouder Bosman: "Ik had de overweging hiertoe liever in een breder perspectief gezien. Maar als de raad het wil haal ik de evaluatie naar voren. De raad beslist."

En dat deed de raad. Ze beslist bijna unaniem positief over het amendement. Alleen de partij van de wethouder stemde tegen. De laatste zin van het amendement luidt dat 'de raad uiterlijk op 1 mei 2019 een voorstel (met dekking) krijgt voor het opzetten van een Berkellands Naoberfonds ter aanvulling op of vervanging van de huidige Subsidieregeling Burgerinitiatieven Berkelland 2018'.

In deze gemeenteraadsvergadering leken af en toe de scheidslijnen tussen coalitiepartijen en de oppositie te vervagen. De afgelopen raadsvergaderingen zette de wijze waarop sommige raadsleden elkaar te woord stonden onderlinge verhoudingen op scherp. De toonzetting leek nu wat milder. En prompt was er toenadering. Ook bij een andere motie waarbij de mogelijkheden worden onderzocht voor het instellen van een zogenaamde G1O00-aanpak, ofwel een burgertop, een openbare ontmoeting van inwoners van de gemeente, waarbij allerlei onderwerpen kunnen worden besproken. De ideeën en voorstellen die daar uit voortkomen, kunnen worden voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Meer berichten