Ook voor de aanleg van zonneparken kan kavelruil uitkomst bieden. Foto: PR
Ook voor de aanleg van zonneparken kan kavelruil uitkomst bieden. Foto: PR

Kavels ruilen onder begeleiding

BERKELLAND - De Stichting Vrijwillige Kavelruil Berkelland e.o. (SVKB) is ooit opgericht om landbouwgronden te ruilen. Vaak maakt dat een meer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk. Sinds 1992 zijn via de stichting 650 deelnemers betrokken geweest bij zestig ruilingen waarbij 1700 hectare aan gronden van eigenaar wisselden. Op initiatief van SVKB is nu een samenwerking ontstaan met de gemeente Berkelland en het kadaster om naar verwachting circa 250 hectare gronden te ruilen. Daar liggen een aantal belangen onder.

Door Rob Stevens

Binnen de gemeente Berkelland hebben diverse partijen aangegeven behoefte te hebben aan verbetering van de, veelal agrarische, kavelstructuur. Er zijn voor de partijen uiteenlopende redenen om tot onderlinge ruil van kavels te komen. Zo wordt het bijvoorbeeld voor melkveehouders steeds belangrijker om koeien te weiden en veldkavels zo dicht mogelijk bij het bedrijf te hebben. Grondgebondenheid is hier het complexe sleutelbegrip in het streven naar een duurzame melkveehouderij. Het verwijst naar een serie onderling samenhangende aspecten zoals bijvoorbeeld tussen de hoeveelheid voer die op het boerenbedrijf is geproduceerd en het aantal koeien dat wordt gehouden. Maar voor de gemeente kan voor verbetering van de leefbaarheid van het platteland ruil een oplossing bieden voor doorkruisende wegen, dicht op elkaar liggende bedrijfskavels en leegstaande agrarische bebouwing.

Ook herstel en behoud van karakteristieke landschapselementen speelt een rol. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft in het Berkeldal een opgave voor waterkwaliteit, natuur en landschap en ontwikkeling van duurzame landbouw. Zonnepanelen vragen steeds meer kavelruime. Her en der ontstaan zonneparken. En zo zijn er nog wel meer redenen waarbij kavelruil uitkomst kan bieden. Daarom zien de SKVB, de gemeente en het kadaster heil in een gezamenlijke aanpak om elk hun doelstellingen, opgaves, beleidsdoelen en ambities te bereiken.

De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2019 kan beginnen. De looptijd van het project is drie jaar. Er moet een draagvlak gecreëerd worden, kavelruilcoördinatoren worden ingehuurd, keukentafelgesprekken of wenszittingen worden georganiseerd en verkavelingsplannen opgesteld. De kosten van het project worden gesubsidieerd met POP3. POP3 staat voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en is gericht op de landbouw met de daarmee verbonden thema's zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling.

Meer berichten