Opinie door correspondenten of redacteuren

Opinie door correspondenten of redacteuren

Open brief aan college van B en W Berkelland

Landbouw

Groenlo, 5 april 2024

Geacht college,

Onze stichting heeft op 2 april met belangstelling kennisgenomen van de beantwoording bij monde van wethouder Van Gijssel van enkele raadsvragen, gesteld door GroenLinks over Groot Zevert Vergisting (GZV). We constateren enkele onvolkomenheden in die beantwoording, die we in deze open brief graag willen rechtzetten.

Is GZV wel een PAS-melder zoals door u betoogd?
GZV is inderdaad PAS-melder geweest, maar dat is vervallen per 20 juni 2020. De reden was dat GZV een aantal niet correct aangemelde veranderingen had doorgevoerd. U stelt terecht dat voor Pas-melders handhaving tot nader order is opgeschort, maar dat geldt dus niet meer voor GZV.

Heeft GZV stikstofrechten opgekocht die ook elders ingezet hadden kunnen worden?
GZV heeft de stikstofrechten opgekocht van een buurman die zijn bestaande dierpopulatie grotendeels heeft afgebouwd. De dier- en stikstofrechten zijn (helaas) op de markt nog vrij verhandelbaar, maar het is tegenstrijdig dat de door de overheid gratis uitgedeelde rechten in geval van bedrijfsbeëindiging verkocht mogen worden. Er ligt een voornemen van het Rijk om deze mogelijkheid af te schaffen. De vraag is ook waarom het college bij de vergunningsonderhandelingen niet heeft ingezet op het innemen van de dier- en stikstofrechten. Dan zouden deze rechten kunnen worden gebruikt voor de legalisatie van een aantal Berkellandse PAS-melders (nog steeds ruim 30!). In uw antwoord hoorden we opnieuw dat het college iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot stikstofproblematiek afschuift richting landelijke en provinciale overheid.

Is de ‘groene meststof’ van GZV een succes?
In de vakpers heeft GZV zelf al duidelijk aangegeven dat vanuit financieel oogpunt het ‘groene meststof’-project geen haalbare kaart is, uitsluitend met ruime subsidies kan men de boel draaiende houden. Zo groen is die meststof overigens niet, want zonder toevoeging van grondstoffen uit de kunstmestindustrie is het geproduceerde substraat niet bruikbaar. De slogan Achterhoek Kunstmest Vrij is dan ook een gotspe. Storend is dat GZV graag de schone schijn ophoudt en subsidie tegen beter weten in blijft ‘verbranden’. Het wordt tijd dat ook bestuurders daar doorheen weten te kijken.

Is Renure een nooduitgang voor het GZV-project?
Ook hier schiet u in uw beantwoording te kort, het is veel te voorbarig om te verwachten dat Europa op korte termijn breed toestemming gaat geven voor het toepassen van Renure-producten ter vervangen van kunstmest. Gezien de slechte kwaliteit van onze oppervlaktewateren is het zo goed als uitgesloten dat bij een eventuele nieuwe Europese regeling voor Renure, deze ook onverkort voor Nederland zou gaan gelden. Voor de korte en middenlange termijn zal dit dus ook voor de GZV ‘groene meststof’ geen oplossing bieden. Op het moment dat de subsidieruif door GZV helemaal is leeg gegeten, wordt de groene meststof productieunit direct stilgelegd.

Gelden er voor GZV andere regels?
In deze vergunningszaak is GZV al sinds medio 2020 in overtreding. GS is zeer coulant geweest door meermaals deadlines te verschuiven. Uiteindelijk is pas eind 2023 een ontwerp-vergunning ter inzage gelegd. Omdat GS Overijssel niet akkoord ging met deze ontwerpvergunning is er nu een onhoudbare situatie ontstaan. Het vooruitzicht op een passende vergunning is achter de horizon verdwenen. De illegale situatie blijft nu zonder enig zicht op legalisatie voortduren. Natuurlijk ligt primair de verantwoordelijkheid bij de GS van Gelderland. Maar binnen uw gemeente heeft u wel de verantwoordlijkheid voor welzijn en (leef)milieu, die worden door de huidige GZV situatie ondermijnd. Iets waarover het college stelling dient te nemen jegens de Provincie.

Ten slotte:
Onze stichting heeft meermaals om handhaving gevraagd, dat heeft GS steeds afgewezen. Met als argument dat een houdbare vergunning voor GZV onderweg was. Dat is veel te optimistisch gebleken en kennelijk niet afgestemd met de collega’s in Overijssel. Mocht uw college dit wederom laten passeren, dan zullen wij vanuit onze zorg voor een leefbaar buitengebied wel de nodige stappen zetten.

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

www.stlbg.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant